รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ด้านงานวิจัย สนับสนุนงานการเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสรีรวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  18 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เคมี , ชีวเคมี, วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล , เภสัชวิทยา , สรีรวิทยา , พิษวิทยา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 ,  ใบ สด.8)
  3. มีทักษะด้านการเขียนบทความและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ , การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ , ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , GraphPad Prism เป็นต้น
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ด้านการวิจัย เช่น สืบค้นข้อมูลการวิจัยและศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง , รับผิดชอบในโครงการวิจัย , การวิเคราะห์ข้อมูล , แปลผลและสรุปผลการวิจัย , จัดเตรียมรายงานการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
  2. สนับสนุนงานการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาฯ รวมทั้งสามารถให้ความรู้ , ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูล หรือให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาหรือผู้ร่วมงานที่สนใจได้
  3. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ

  1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  2. สอบสัมภาษณ์ หากมีประสบการณ์ในเทคนิคและการใช้เครื่องมือด้านชีววิทยาโมเลกุลและเครื่องมือวัดสารรังสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สอบภาคปฏิบัติเป็นเวลา 3 วัน (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  ผู้ที่สมัครงานออนไลน์ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015026 , 022015610
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ