รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 ตุลาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  16 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  12 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และมีความรู้ในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2. เพศชาย อายุระหว่าง 30-45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  4. มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์                                                     

  5. มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และมีความรู้ในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริการรับ – ส่ง ข้าราชการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ของคณะฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัดในเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. ดำเนินงานตรวจสอบภารกิจประจำวันผ่านระบบ บันทึกการให้บริการ และการใช้ยานพาหนะประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

  3. ตรวจสอบและดูแลสภาพของยานพาหนะก่อนใช้งาน และทำความสะอาดยานพาหนะหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

  4. การให้บริการสวัสดิการนอกเวลาราชการ เฉพาะในวันทำการ ตั้งแต่ 17.00 - 21.00 น.

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฎิบัติงาน 1 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว  (10,000 บาท)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ