รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  23 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  23 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีทางการศึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องพ้นจากราชการทหารแล้ว
  3. มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ได้
  4. หากมีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีทัศน์โดยใช้โปรแกรม อาทิ Adobe Premiere Pro, After Effect เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. หากมีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม อาทิ Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ Content ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ทำวิดิโอลงช่องตนเองบน Youtube, Vlog เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. หากมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซด์โดยพัฒนาเองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ HTML, HTML5, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้งาน CMS หรือ Framework ต่างๆ รวมถึงมีความรู้ด้านฐานข้อมูล MySQL, SQL Server หรืออื่นๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการทำงานเป็นทีมและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
  9. เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่และติดยาเสพติดให้โทษ
  10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                     IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน       หรือ

                                     TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน    หรือ

                                     TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                                     TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน    หรือ

                                      TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                                      MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน    หรือ

                                      MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท  / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4508 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ