รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสรีรวิทยา (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  27 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  2 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. เพศหญิง
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชศาสตร์
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  5. มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านการทำวิจัยหลังปริญญาเอกจากต่างประเทศอย่างน้อย 6 เดือน
  6. มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ (Cell biology)
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สอนในระดับปริญยาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  2. สามารถทำวิจัย และหาคู่ความร่วมมือในการวิจัยจากต่างประเทศได้
  3. สามารถให้บริการทางวิชาการได้
  4. ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเภสัชศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์
  วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  32,450  บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ