รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  16 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  30 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Branding and Advertising
  2.  อายุไม่เกิน 30 ปี
  3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้

  3.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ
  3.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

  3.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ

  3.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

  3.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ
  3.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ

  3.7 MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  6. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานระดับดีมาก
  2. มีศักยภาพที่จะพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งด้านการอ่าน พูด   และเขียน
  4. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
  6. มีความรู้ความเข้าใจในวิทัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการศึกษาของส่วนงานที่สังกัด

  ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด

  1. สามารถสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่อไปนี้

  1.1 แนวคิด ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ

  1.2 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1.3 ปฏิบัติการทางสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ 1

  1.4 ปฏิบัติการทางสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ 2

  1.5 กลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1

  1.6 กลวิธีทางสุขสึกาและส่งเสริมสุขภาพ 2

              2. ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการเบื้องต้น และกิจกรรมนักศึกษา

              3. ค้นคว้า และร่วมวิจัยทางวิชาการ

              4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

              5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก      1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                                  3. ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  27,040 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ