รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  30 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

  ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

  ๒.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕.๐ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๔ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๘๐ คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  ๖๐๐  คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  ๗๐  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร  (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  • โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Excel, MS-Word, power point  อยู่ในระดับดี และมีความสามารถในการออกแบบและจัดทำข้อมูลสำหรับการนำเสนอได้

  ๔. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  เข้าใจพันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนงานที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

  ๕. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะยำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  54
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  480
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสถาบัน

  ๒. ให้คำปรึกษา ผลักดัน และให้บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

  ๓. ปฏิบัติงานบริหารข้อมูล ประสานและติดตามข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงานต่างๆ  เผยแพร่งานวิจัยของสถาบัน

  ๔. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยของสถาบัน

  ๕. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ได้แก่ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการต่างๆ สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ