รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  16 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาคุณภาพ ISO 15189, ISO 22870, ISO 15190 หรือ CAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  38 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์) หรือ คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์)
  2. เพศหญิง
  3. อายุไม่เกิน 38 ปี
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการ ด้านงานเทคนิคการแพทย์ ด้านระบบพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล การบริหาร จัดการ กำกับ ควบคุม ดูและ และประสายงานด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับกระบวนการก่อนการตรวจวิเคราะห์ กระบวนการหลังการตรวจวิเคราะห์ และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย บริหารจัดการตัวชี้วัดทางห้องปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ประเมินผลตัวชี้วัด การจัดการความเสี่ยง และการพัฒนาความรู้ของบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์
  สอบปฏิบัติ : นำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรม PowePoint 10 นาที (ไม่จำกัดหัวข้อ)
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท
  2. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท
  3. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ