รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  10 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ในการสอน หรือเป็นผู้ช่วยสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือทำการวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ. ตามนัยมาตรา ๘(๑๐) และมาตรา ๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือทางด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หรือทางด้านการบริหารงานยุติธรรม หรือกระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือการบริหารงานยุติธรรม หรือกระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice) ที่ ก.พ. รับรอง จากภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ ก.พ. รับรองจากภายในประเทศ หรือต่างประเทศ และหากได้เกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

  1. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอน หรือเป็นผู้ช่วยสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือทำการวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
  2.  มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก และ ผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                               - ILETS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                               - TOEF IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

                               - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

                               - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                               - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

            กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ดังนี้

                     ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

                     ๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก           การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) และ/ เพื่อพิจารณา

                                 ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง

                                 การแสดงออกมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ และ / หรือการทดสอบสอน

                                 เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                                 (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไป

                                 ตามมติคณะกรรมการคัดเลือก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                 มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   32,450 บาท

  สวัสดิการประกันสังคม สวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :