รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  22 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ สาขามัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความรู้ในการใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมผลิตสื่อได้เป็นอย่างดี เช่น Adobe Illustrator, Adobe Photoshop หรือโปรแกรมตัดต่อวีดิโด วีดิทัศน์ เป็นต้น
  5. มีความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก หรือสร้าง Motion Graphic ได้
  6. มีระเบียบวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบ ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
  2. ผลิตสื่อ วีดีโอเพื่อประกอบการเรียนออนไลน์ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ (สามารถนำผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ได้)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ