รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (รับสมัครครั้งที่ 2)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  27 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  18 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปิดรับสมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ 
  ๒. เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น โดยต้องแนบ สด.๘ หรือ สด.๔๓ มาด้วย
  ๓. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
  ๔. มีความพร้อมในการเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติเชิงบวก
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
    ๑) IELTS (Academic Module)             คะแนนไม่ต่ำกว่า      ๓  คะแนน  หรือ
    ๒) TOEFL IBT (Internet Based)          คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙  คะแนน  หรือ
    ๓) TOEFL – ITP                               คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓๙๐  คะแนน  หรือ
    ๔) TOEFL – CBT                              คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐  คะแนน  หรือ
    ๕) TOEIC                                        คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๐๐  คะแนน  หรือ
    ๖) MU GRAD Test                            คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖  คะแนน  หรือ
    ๗) MU-ELT                                      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖  คะแนน 
  ๖. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปิดรับสมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ติดตั้ง ควบคุม ดูแลระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ตลอดจนงานสนับสนุนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๒. สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค รวมทั้งวางแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
  ๓. สามารถออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบกราฟฟิกได้
  ๔. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น การพัฒนาและการจัดหาระบบสารสนเทศ
  ๕. สามารถในการจัดทำแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  ๖. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ตลอดจนงานอื่นๆ ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๘. สามารถปฏิบัติงานได้ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ๓. สอบปฏิบัติ ประกอบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
  ๔. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ    ๒๐,๐๙๐   บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๐-๗๖
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ