รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงินและบัญชี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  6 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถประยุกต์กับงานด้าน การเงินและบัญชีได้ 

  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะ ว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3, ใบ สด.8)

  3. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการเงินและบัญชี งบดุลรายรับรายจ่าย ทําเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนวัสดุ

  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office 

  6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์และมีทัศนคติที่ดีในการ ปฏิบัติงาน สามารถทํางานเป็นทีมได้และพร้อมที่จะเรียนรู้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ทําเอกสารและขั้นตอนการเบิกจ่ายเกี่ยวกับวัสดุและครุภัณฑ์ และจัดซื้อจัดจ้าง

  2. งานการเงินทําสรุปยอดงบประมาณรายรับและรายจ่าย 

  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ 

  1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

  2. สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาตามความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ความรู้ หรือประสบการณ์ที่ อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015026, 022015402
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ