รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  23 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  28 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.คุณวุฒิ ม.3 หรือ ม.6

  2.เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-45 ปีบริบูรณ์

  3.ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  4.มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์(ประเภทที่2)และรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

  5.มีประสบการณ์ในการขับรถบัสปรับอากาศ

  6.มีความรู้ในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

  7.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  8.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูง ตาบอดสี หรือโรคหัวใจ และไม่เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง

  9.มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  10.ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกในคดีอาญา โดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

  11.มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ขับรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 9,400.- บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.- บาท)

  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  เงินสวัสดิการแบบยืนหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ