รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  19 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านการรัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การศึกษา/สังคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์  บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่กรรมการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องหรือสามารถปฏิบัติงานได้
  3. มีความสามารถในการจัดทำแผนกลยุทธ์และการวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนด รวมทั้งสามารถติดตามกำหนดเป้าหมายตามระยะเวลาที่ดำเนินการ
  4. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการวางแผนงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office (Word,Excel,PowerPoint)
  6. มีความสามารถจัดระบบข้อมูลการสืบค้นข้อมูลติดตามและจัดทำข้อมูลสรุปและรายงานผล
  7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551และกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
  9. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  10. มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีทักษะในการสื่อสาร   สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  11. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  12. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน ประมวลผล รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายของวิทยาลัยศาสนศึกษา
  3. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณหรือกิจกรรมและจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
  4. รวบรวมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี
  5. วิเคราะห์คุณภาพตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อนำเสนอแนวทางปรับปรุงให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติของส่วนงานและบุคลากร
  6. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติการทำงาน
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์
  4. มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน      23,440  บาท 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน      20,090  บาท 

  (ค่าประสบการณ์หากมีประวัติการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002361
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ