รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (พัฒนาคุณภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  24 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  3. รับเฉพาะคุณวุฒิปริญญาโท เท่านั้น***
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ และประวัติการทำงาน)
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  6. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทักษะ/สมรรถนะ

  1. มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น MS Office , SPSS เป็นต้น
  4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  5. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
  8. มีความสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ ประสานงาน รวบรวม จัดทำข้อมูล และเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อการตัดสินใจ และเพื่อทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น EdPEx, AUN-QA, WPT, WFOT
  2. พัฒนาระบบการจัดข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
  3. ทำการประสานงาน ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพทุกระดับ
  4. บันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online เช่น QS Ranking, Time higher education.
  5. จัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
  6. ดำเนินงานเกี่ยวกับแบบประเมินต่างๆ ของงานงานนโยบาย พัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบ
  7. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบปฏิบัติ

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
  • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง    

  2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ