รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม (หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ทางการบริหารการพยาบาลในระดับหัวหน้างานการพยาบาลขึ้นไปหรือเทียบเท่า อย่างน้อย 3 ปี (กรณีบุคคลภายนอกคณะฯต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางการพยาบาล ตามที่ ก.พ. รับรอง
  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล

  3. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ทางการบริหารการพยาบาลในระดับหัวหน้างานการพยาบาลขึ้นไปหรือเทียบเท่า อย่างน้อย  3 ปี (กรณีบุคคลภายนอกคณะฯต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)

  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือให้การรับรอง กรณียังไม่ผ่านการอบรม หากได้รับคัดเลือก    จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรม หลักสูตรบริหารภายใน 1 ปี

  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

  6. มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  7. มีสุขภาพแข็งแรง

  8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  ด้านแผนงาน

  1. วางแผนงาน  โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และสถาบันฯ

  2. บริหารจัดการแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด กาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

  ด้านบริหารงาน

  1. มอบหมาย  กำกับดูแล  จัดระบบการปฎิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย

  2. บริหารกรอบอัตรากำลัง ผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา ของบุคลากรในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจและบรรจุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ตลอดจนให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะกับงานที่ปฏิบัติ

  3. วางแผน และบริหารจัดการ งบประมาณและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายพันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  4. ดูแลการประสานงานของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ กับ ฝ่ายการพยาบาล ของ โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท

  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

  2.รอบสอง สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนปริญญาโท  23,440 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :