รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ คุณวุฒิ ปวส.)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔. มีสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคลากรหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ควบคุมกำกับและตรวจสอบกระบวนการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน

   ๒. ดูแลกระบวนการทำความสะอาด ทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์

  ๓. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อ

  ๔. ประเมินประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานให้ปราศจากเชื้อทางเดินเชิงกล ทางเคมี      

  และทางชีวภาพ

  ๕. บันทึกข้อมูลการทำให้ปราศจากเชื้อ

  ๖. ตรวจสอบตัวตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอกทุกห่อว่ามีการเปลี่ยนสี

  ๗. จัดเตรียมและจัดห่ออุปกรณ์เครื่องมือให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

  ๘. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนนำเข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ

  ๙. นำอุปกรณ์เข้าเครื่องปราศจากเชื้อให้ถูกประเภทการฆ่าเชื้อ

  ๑๐. ตรวจสอบและรายงานตัวชี้วัดความปราศจากเชื้อของหน่วย

  ๑๑. ประสานงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานผู้รับบริการ

  ๑๒. ร่างและพิมพ์หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานและเอกสารคุณภาพ

  ๑๓. ตรวจสอบใบลา ใบค่าล่วงเวลาและสถิติต่าง ๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน

  ๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์

  ๒. สอบสัมภาษณ์    

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท ค่าครองชีพ ๗๘๕ บาท      

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ