รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย (ทุนวิจัยต่างประเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานบริการการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  20 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  30 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่สมัคร
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และงานที่ซับซ้อน
  5. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) เป็นอย่างดี และอื่น ๆ เช่น การรับส่ง E-mail  และการสืบค้นข้อมูลใน Internet, Social Media ในระดับดี
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ คะแนน หรือคะแนน IELTS (Academic module) ตั้งแต่ ๕.๕ ขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
  9. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารทุนวิจัย การทำบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5.5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  450
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนต่างประเทศในการยื่นขอเสนอโครงการขอรับทุน

  (ติดตามข่าวประกาศทุน ประชาสัมพันธ์ทุน ช่วยเหลือนักวิจัยในการเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครขอรับทุน) และการจัดทำสัญญารับทุน

  1. ประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องสัญญารับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ
  2. บริหารจัดการโครงการวิจัย ประสานงานดูแลการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างประเทศ รวมถึงจัดทำ database การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
  3. ติดตามและตรวจสอบรายงานการเงินโครงการวิจัย การเบิกจ่ายทุนวิจัยให้เป็นไปตามข้อกำหนด/ระเบียบของแหล่งทุน ตามมาตรฐานสากล (Internal Audit)
  4. จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ      

  จัดเตรียมการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำสรุปรายงานการประชุม

  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

  2. สอบสัมภาษณ์                                  

  *คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร เพื่อเข้ารับการความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท/เดือน

  การรักษาพยาบาล    ประกันสังคม

  สวัสดิการอื่นๆของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ