รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  28 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากผู้สมัครได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (อาทิ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1) สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต

  2) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  3) มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่สำคัญ อาทิ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายปกครอง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบพัสดุ การดำเนินการทางวินัย กฎหมายด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และประมวลรัษฎากร เป็นต้น ทั้งนี้ต้องสามารถจัดทำนิติกรรมและสัญญา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งรวมถึงการร่าง ตรวจทาน หรือให้ความเห็นในเรื่องของเอกสาร คำสั่ง หรือประกาศที่มีประเด็นทางกฎหมาย

  5) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  6) มีผลทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ยื่นใบสมัคร

  7) มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  8) หากผู้สมัครได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (อาทิ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

         ๑. พิจารณา ร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

  และตีความวินิจฉัยปัญหา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

          ๒. รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ

          ๓. ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

          ๔. งานนิติกรรมสัญญาตรวจสอบ และเสนอความเห็นในการจัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลง (MOU) และร่างขอบเขตงาน (TOR) ต่าง ๆ

          ๕. งานทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ตรวจสอบสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบคัดค้านโต้แย้งการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

          ๖. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

          ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐- บาท

  สวัสดิสวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.-/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :