รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  28 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือการบัญชีอย่างน้อย ๑ ปี และ/หรือความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

          ๑. เพศชาย/หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)

          ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

          ๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้

          ๔. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ยื่นใบสมัคร

          ๕. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือการบัญชีอย่างน้อย ๑ ปี และ/หรือความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ๖. มีความละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

           ๑. ปฏิบัติงานบันทึกบัญชีในระบบ SAP/ERP

           ๒. จัดทำงบการเงิน ใบจองงบประมาณ และจำแนกแหล่งเงิน

           ๓. จัดทำใบขออนุมัติเบิกเงินตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร และจัดทำฎีกาเบิกเงิน

           ๔. ดูแล และตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน และการบัญชี ในส่วนทุนอุดหนุนการวิจัย และในส่วนของ

                โครงการบริการวิชาการ

           ๕. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน

           ๖. ออกแบบระบบงานด้านการเงินและการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของงานประจำ

           ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียนและสอบ

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐- บาท

  สวัสดิสวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.-/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :