รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ด้านบริหารจัดการศึกษาดิจิทัล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  11 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  19 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยไม่จำกัดเพศ
  (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)

  2. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และ/หรือด้านการตลาด

  3. มีความรู้พื้นฐานด้านการผลิต ออกแบบ และตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย หรือโปรแกรมกราฟิกสำหรับตกแต่งภาพและออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์

  4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  5. มีทัศนคติในการทำงานแบบเชิงรุก

  6. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC และ/หรือ การตลาดดิจิทัลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  450
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนและผู้ผลิตสื่อ  รวมถึงให้คำแนะนำการจัดทำสื่อการสอน Online
  2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระดับหลังปริญญา ทาง Social Media รวมถึงใช้เครื่องมือสถิติทาง Digital ต่าง ๆ เช่น Google analytic หรือ Facebook  มารวบรวมเป็นสถิติและคิดวิเคราะห์
  3. บริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชากลางของหน่วยบัณฑิตศึกษาโดยระบบ Zoom และ/หรือ WebEx ร่วมกับการใช้ Massive open online course - MOOC
  4. บริหารจัดการงานประชุมและการเรียนการสอนในรายวิชากลางของหน่วยบัณฑิตศึกษาโดยระบบ Zoom และ/หรือ WebEx
  5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์), สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ปริญญาตรี เงินเดือน 20,090 บาท

  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

  5. การตรวจสุขภาพประจำปี

  6. ค่าทำงานล่วงเวลา

  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม

  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช

  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร

  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช

  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ

  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด

  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า

  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ

  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยสอบปฏิบัติเวลา 9.00-12.00น. และสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00-15.00น.
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-6405-6
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ