รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด (กายภาพบำบัดทางระบบประสาท )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  3. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีและ/หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโททางด้านกายภาพบำบัด***(สำคัญ)
  4. มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  5. มีประสบการณ์ด้านคลินิก (กายภาพบำบัดทางระบบประสาท) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถให้บริการทางกายภาพบำบัด และงานบริการวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. สามารถคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกด้านกายภาพบำบัด
  8. สามารถทำงานวิจัยด้านกายภาพบำบัด ประสานงานและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
  9. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้โดยเฉพาะ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานให้บริการกายภาพบำบัดในด้านการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟู สำหรับคนปกติและผู้ป่วยด้านระบบประสาท
  2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานในศูนย์กายภาพบำบัด
  3. ประสานงานการจัดตารางฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด
  4. สอนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษากายภาพบำบัด
  5. ร่วมทำวิจัยกับบุคลากรในคณะกายภาพบำบัด
  6. ทำงานด้านเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิชาการต่าง ๆ
  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  1. สอบปฏิบัติ      
  2. สอบสัมภาษณ์      
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี 15,000 บาท

  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 15,800 บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ