รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  28 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำวิจัยหลังปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่น้อยกว่า ๒ ปีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

          ๑. เพศชาย/หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)

          ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทำวิจัยหลังปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่น้อยกว่า ๒ ปีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

         ๓. มีความประสบการณ์ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง ในฐานะผู้วิจัยชื่อแรก (first author) หรือ ผู้รับผิดชอบผลงาน (Corresponding author)

         ๔. ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ในด้าน

             ๔.๑ การผลิต ทำบริสุทธิ์ และตรวจคุณสมบัติโปรตีน

             ๔.๒ กระบวนการทางชีวภาพ (bioprocessing) หรือชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceuticals)

             ๔.๓ การเลี้ยง mammalian cell ใน bioreactor หรือ bacterial cell ใน fermenter

             ๔.๔ วิศวกรรมโปรตีน

             ๔.๕ การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี

             ๔.๖ การออกแบบและพัฒนาชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ

       ๕. สามารถนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ และสามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ดี

       ๖. มีทักษะการสื่อสารที่ดี

       ๗. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ยื่นใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

         ๑. ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานวาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

         ๒. ปฏิบัติงานวิจัยมุ่งเป้าหมายด้านชีวเภสัชภัณฑ์ (biologics) ได้แก่

              ๒.๑ Molecular Cloning

              ๒.๒ Protein Engineering

              ๒.๓ Protein Expression, purification และ qualification

              ๒.๔ Combining biologics and material science products

              ๒.๕ Product development

              ๒.๖ Test for biocompatibility and biodegradability

              ๒.๗ Develop standard operating procedure for good manufacturing process  

          ๓. สร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัย

          ๔. งานให้บริการวิชาการตามพันธกิจของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

          ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

          ๑. สอบสัมภาษณ์

          ๒. สัมมนาพิเศษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : แรกบรรจุปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐.- บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :