รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้าน การสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร:

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปลและล่าม การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ๒.  อายุไม่เกิน  ๕๕  ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)

          ๓.  หากมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ :

               ๑.   สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

               ๒.   สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

               ๓.   สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรฝึกอบรมและระดับประกาศนียบัตร

               ๔.   ศึกษาค้นคว้า วิจัย ในสาขาวิชาและวิชาชีพชั้นสูง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

               ๕.   สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา (Full time)

                ๖.   ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายในส่วนงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  :    ๓๓,๗๗๐  บาท

  ค่าเช่าบ้าน  :        ๘,๐๐๐  บาท

  สวัสดิการ :          ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :