รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  27 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทํางานด้านพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต        สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)
  3. มีประสบการณ์การทํางานด้านพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี

   

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทางด้าน Computer Programming, Application and System Analysis หรือ Design and Development
  2. สามารถเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET หรือ JavaScript และ CSS หรืออื่นๆ และสามารถใช้งาน MySQL หรือ SQL Server และการเชื่อมต่อกับ Web Service (API) ได้
  3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน Workflow Diagram และ ER Diagram ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ ความสามารถ ในการออกแบบ UX / UI ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  6. สามารถทํางานเป็นทีม และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมความต้องการระบบและจัดทําเอกสารพื้นฐานได้
  2. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล
  3. ปฏิบัติงานด้านการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ (Web programming)
  4. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบรายงาน เพื่อนําเสนอข้อมูล/รายงานสรุปพื้นฐานได้
  5. สามารถจัดทําคู่มือการใช้งานระบบเบื้องต้นสําหรับผู้ใช้ได้
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามีตัวอย่างผลงานให้นำมาเสนอด้วย)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน     ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี 20,090 บาท)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015026 , 022015814
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :