รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานบริหารการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  18 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ตามไฟล์ประกาศแนบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามไฟล์ประกาศแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบหลักสูตรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

  ตามไฟล์ประกาศแนบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,500 บาท

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการอื่นๆของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :