รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)
  3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. จัดทำแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดูแลการตลาดและการขาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
  2. วางแผนการประชาสัมพันธ์และช่วยดูแลการสร้างเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแผนการตลาดของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
  3. หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดรายได้ ทั้งในรูปแบบการจัดอบรม การจัดกิจกรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งการดูแลสัญญาที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น สัญญาการเช่าสถานที่ สัญญาการเช่าพื้นที่ตั้งสินค้า สัญญาขายฝาก เป็นต้น      
  4. จัดทำรายงานธุรกิจ (Business Report) ในระดับรายการสินค้าและบริการและระดับองค์กร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยให้การดำเนินการเชิงธุรกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) คือ การเป็นผู้ที่มีความชอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความกล้าในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างรายได้และต่อยอดเชิงธุรกิจได้
  2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน social media
  3. มีทักษะในการสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการติดต่อประสานงานและต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  4. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความคิดเห็นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้
  7. มีจิตอาสา ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
   นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓ คะแนน           หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๒๙ คะแนน         หรือ

  TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๙๐ คะแนน      หรือ

  TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๙๐ คะแนน         หรือ

  TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๔๐๐ คะแนน      หรือ

  MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๖ คะแนน         หรือ

  MU-ELT                                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๕๖ คะแนน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :     

  1. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้สมัครต้องส่งแผนพัฒนาธุรกิจสำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขนาดความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 มาประกอบการพิจารณาพร้อมใบสมัคร
  3. การสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครต้องเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ คนละ ๑๐ นาที
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5272-4 ต่อ 4919 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ