รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  12 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่สมัคร
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  4. สามารถใช้ Program Computer เช่น MS Office,Accessและโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทอื่นได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
  6. หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการหอพักจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีใจรักในงานบริการ
  8. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านธุรการเอกสาร และระบบสารบรรณ MU SIS ของงานหอพัก
  2. ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ ประกาศ และตอบข้อสงสัยของนักศึกษา ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง
  3. ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มอาคารที่พักอาศัย
  4. จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าที่พักรายวัน รายเดือน และรายงานประจำเดือน
  5. ตรวจสอบการค้างชำระต่างๆของนักศึกษา
  6. ปฏิบัติงานด้านให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคลากรภายนอก
  7. ประสานงาน เตรียมการด้านการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
  8. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1.อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  บาท

  2. ประกันสังคม
  3. สวัสดิการด้านสุขภาพ

 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20201118150037_1.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0806606398
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ