รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอน การแปล ทำวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  7 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  4 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านการแปล ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์   การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ        
  3. มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
  4. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในระดับดี-ดีมาก
  5. มีทักษะ ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  6. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายวิชาการ)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ
  2. ด้านการออกข้อสอบภาษาอังกฤษและประเมินผล
  3. ด้านการให้บริการด้านภาษาอังกฤษและการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
  4. ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบสอน สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๔๕๐ บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท   อัตราเงินเดือน  ๒๗,๐๔๐ บาท

  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  เงินชดเชย

  ประกันสุขภาพกลุ่ม

  ค่ารักษาพยาบาล

  ค่าเล่าเรียนบุตร

  สัมมนาประจำปี

  เงินรางวัลประจำปี

  เงินสงเคราะห์กรณีต่างๆ เช่น บรรเทาความเดือนร้อน เสียชีวิต

  สวัสดิการลา (ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/ลาบวช/ลาเลี้ยงดูบุตร/ลาปฏิบัติธรรม/ลาศึกษา)

  อื่นๆ

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  amornrat.pak@mahidol.edu
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ