รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม วิจัย พัฒนา และบริหารจัดการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการศึกษา งานกิจกรรมนอกหลักสูตร งานวิจัย งานบริการและส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษาทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงานและดำเนินการบริหารกิจกรรมนอกหลักสูตรของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดประชุมอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึงร่วมวางแผน ดำเนินงานจัดตามแผน ควบคุมกิจกรรม ตรวจสอบงานในความรับผิดชอบ และสรุปรายงานผล
  3. ดำเนินการและประสานงานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ตามแผนของคณะฯ เช่น งานด้านวิเทศสัมพันธ์ งานพระราชพิธีในวโรกาสต่าง ๆ งานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ/องค์กรภายนอกที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานส่วนกลางของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานมีความคล่องตัว
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1.  สอบสัมภาษณ์
  2. สอบปฏิบัติ 5 วัน

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท  
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

   

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี  (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสี
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :