รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาเขตศาลายา งานสารสนเทศและระบบ
 • เปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  2. มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mobile Application (iOS/Android)
  3. มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล SQL
  4. มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบด้วย JavaScript Framework ต่างๆ และ การเชื่อมต่อกับ Web Services (API) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  7. ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงาน

  นักวิชาการสารสนเทศ ปฏิบัติงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ, Website, Web-based Application, และ Mobile Application เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ
  2. ทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้าน IT แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยจิตสำนึกด้านบริการ
  3. จัดทำเอกสารการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO29110 Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

  • ระดับปริญญาตรี อัตรา 20,090 บาท
  • ประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :