รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักบริหารความเสี่ยง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี งานบริหารความเสี่ยง
 • เปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยง หรืองานควบคุมภายใน หรืองานพัฒนาคุณภาพงาน 2 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ SPSS ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ทั้งระดับคณะฯ และระดับโครงการ
  • จัดเตรียมเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเสี่ยง นำเสนอต่อผู้บริหาร ประสานงานและให้องค์ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (การประเมินและติดตาม)
  • จัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
  • เลือกใช้ข้อมูลด้านความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูล ความเสี่ยง นำเสนอต่อผู้บริหาร
  • ให้คำแนะนำหน่วยงานด้านการควบคุมภายใน และตรวจสอบความเพียงพอด้านการควบคุมภายใน ตาม สตง.
  • ให้คำแนะนำ ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อนำเสนอแผนด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management (BCM) แก่หน่วยงานภายในคณะฯ และคณะฯ ต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไทและมหาวิทยาลัยมหิดล
  • พัฒนาระบบการควบคุมภายในและประสานงานเพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึงการเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
  • ออกแบบ รวบรวมข้อมูลด้านความเสี่ยง ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ
  • คิดเนื้อหาเพื่อทำการ Update Content แต่ละเดือน รวมถึงพัฒนากระบวนการโปรโมทเว็บไซต์ ในรูปแบบต่างๆ และพิจารณาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
  • ประสานงานและให้คำปรึกษา ออกแบบเนื้อหา และประสานงานจัดฝึกอบรมผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion)
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :