รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (วิสัญญีพยาบาล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร ๑ ปี

  ๓. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

  ๔. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ประเมินผู้ป่วยก่อนให้การระงับความรู้สึกให้ครอบคลุมตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๒. ให้การเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างให้การระงับความรู้สึกได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย

  ๓. บันทึกข้อมูลทางารพยาบาลครอบคลุมทุเรื่องที่ได้ปฏิบัติหรือให้คำแนะนำผู้ป่วย

   ๔. รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูล                

       ทางวิชาการที่เหมาะสมมาใช้ในการรายงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  ๕. ตัดสินใจแก้ปัญหาภาวะวิกฤตระหว่างให้การระงับความรู้สึก และมีทักษะการทำหัตถการที่ดีตาม  

      มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๖. สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้การระงับความรู้สึกได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

  ๗. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเฉพาะรายโรค และการผ่าตัดที่มีผลต่อ       

      อวัยวะสำคัญ รวมทั้งป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากผลข้างเคียงของการให้ระงับความรู้สึก

  ๘. ประเมินผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังให้ยาระงับความรู้สึกตามมาตรฐาน โดยส่งต่อข้อมูลสำคัญให้                         

       สามารถดูแลได้ต่อเนื่อง ถูกต้อง

  ๙. ประสานงานระหว่างทีมสหวิชาชีพ และทีมงานวิสัญญีรวมถึงการประสานงานกับผู้ป่วยและญาติที่ดี 

      และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริการด้วยบุคลิกที่เหมาะสม

  ๑๐. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หรือแนวทางที่กำหนด เพื่อป้องกันความ

       ผิดพลาดในการทำงาน

  ๑๑. เตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้ระงับความรู้สึกได้ถูกต้องพร้อมใช้ตามมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท ยังไม่รวมค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :