รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานสถานที่ (งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ (หน่วยเลขานุการผู้บริหาร))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  28 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  28 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.        ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

  ๒.        เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

  ๓.        เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.      ปฏิบัติหน้าที่ในการเดินเอกสาร รับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน

  ๒.      ปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายสำเนาเอกสาร และจัดการเอกสารต่าง ๆ

  ๓.      ดูแลวัสดุงานบ้าน งานครัว ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์

  ๔.      จัดเตรียมอาหารหลักและอาหารว่างประชุมผู้บริหาร จัดอาหารที่ประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๕.      ทำการเบิกจ่ายพัสดุในระบบ

  ๖.      ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าทำการล่วงเวลา และเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ฯ

  ๗.      ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๘,๖๙๐ บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6206 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ