รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ (เจ้าหน้าที่โภชนาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  3 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  3 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คหกรรม สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอาหารและโภชนาการ
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาในตอนสมัครงาน)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีทักษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Word, Excel และ Powerpoint
  5. มีความรู้และความชำนาญ ด้านอาหารและโภชนาการ
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับใบสั่งอาหารจากหอผู้ป่วยทางโทรศัพท์ และทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลงบันทึกคำสั่งอาหารผู้ป่วย
  2. จัดสำรับอาหารเพื่อบริการผู้ป่วย
  3. ควบคุม จัดเตรียม และประกอบอาหารเพื่อบริการผู้ป่วย รวมถึงตรวจรับอาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบ
  4. ผลิตอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ
  5. ให้คำแนะนำ ควบคุมการปฏิบัติงานและกำกับดูแลพนักงานในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
  6. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดและบริการอาหารผู้ป่วย
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ