รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (เทคโนโลยีการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  17 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  23 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  (1) กรณีสำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (2) กรณีสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 2.1 (1) ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ มีประสบการณ์ในการจัดการการศึกษาออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา หรือ การจัดการการศึกษาออนไลน์ ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบการสอน (Instructional Design) การพัฒนาสื่อและบทเรียน E-learning แบบ MOOC (Massive Open Online Course) โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) เช่น Moodle และ edX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2563

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน/ผลงาน การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6279, 0 2849 6390
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ