รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,การจัดการสิ่งแวดล้อม,การจัดการภัยพิบัติ,วิศวกรรมทุกสาขา,สังคมศาสตร์ และสภาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๓. ต้องมีประสบการทำงานด้านการจัดการภัยพิบัติหรือสาธารณภัย อย่างน้อย ๓ ปี

  ๔. หากมีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา หรือมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล      

  ๖. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง

  ๗. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พร้อมใบสมัคร (หรืออย่างช้าก่อนเข้ารับการสอบคัดเลือก และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ) ดังนี้

  -      IELTS (Academic Module)         คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖  หรือ

  • TOEFL IBT (Internet Based)        คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙  หรือ
  • TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕๐  หรือ
  • TOEFL CBT                               คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓  หรือ
  • MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๐

  กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาหากมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ สามารถยกเว้นการใช้คะแนนภาษาอังกฤษได้

  ๘. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ๑.  เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒.  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,การจัดการสิ่งแวดล้อม,การจัดการภัยพิบัติ,วิศวกรรมทุกสาขา,สังคมศาสตร์ และสภาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1. ต้องมีประสบการทำงานด้านการจัดการภัยพิบัติหรือสาธารณภัย อย่างน้อย ๓ ปี

  ๔.  หากมีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา หรือมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕.  สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล      

  1. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง

  ๗. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พร้อมใบสมัคร (หรืออย่างช้าก่อนเข้ารับการสอบคัดเลือก และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ) ดังนี้       

  • IELTS (Academic Module)          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓ หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)        คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ หรือ
  • TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ หรือ
  • TOEFL CBT                               คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙๐ หรือ
  • MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ หรือ
  • MU-ELT                                    คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ หรือ
  • TOEIC                                      คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐                            

  ๘. มีแผนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับด้านการจัดการภัยพิบัติ เช่น การจัดการภัยพิบัติระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ การเผชิญเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น
  • ด้านบริการวิชาการและวิจัย เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย
  • ด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสาขา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • นำเสนอประวัติการทำงานและผลงาน (๑๕-๒๐ นาที)
  • นำเสนอแผนงานวิจัยที่สนใจ และเป้าหมายที่จะดำเนินการในอนาคต
  • การสอบสัมภาษณ์  ( ๓๐ นาที)
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  • ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ อัตราเงินเดือน  ๒๗,๐๔๐ บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

   

  • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท   
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20201105103112_2.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0806606398
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :