รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  5 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  4 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่มีพื้นฐานทางเคมีดีพอสมควร (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 ,  ใบ สด.8)
  3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ เช่น Excel, MS Word, Power point หรือโปรแกรมอื่นๆ ในระดับดี
  4. มีความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการงานทั่วไปที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  6. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
  7. สามารถปฏิบัติงานประจำที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท หรือศาลายา ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. เตรียมเครื่องแก้ว อุปกรณ์ สารเคมี น้ำยาเคมี และครุภัณฑ์ สำหรับปฏิบัติการเคมีสาขาวิชาต่างๆ ล่วงหน้า เช่น
   • เคมีวิเคราะห์
   • เคมีอินทรีย์
  2. ประจำเคาน์เตอร์เบิกจ่ายอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่มีปฏิบัติการ
  3. บริการวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเครื่อง FTIR TGA DSC เป็นต้น
  4. สามารถถ่ายทอดความรู้การเตรียมสารตัวอย่าง และการใช้เครื่อง FTIR TGA DSC แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ต้องการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
  5. ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสารเคมี เครื่องแก้ว สำหรับปฏิบัติการเคมีที่รับผิดชอบ
  6. จัดให้มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
  7. ช่วยอาจารย์จัดตาราง และเตรียมคู่มือปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
  8. ช่วยดูแลและจัดการสั่งซื้อ Gas สำหรับเครื่อง TGA และ FTIR DSC ที่ต้องใช้ในวิชาปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
  9. รวบรวมและจัดทำบันทึกข้อมูล ติดเลขครุภัณฑ์ จัดเก็บ ตลอดจนดูแลรักษาและจัดให้มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบ)
  10. เก็บบันทึกข้อมูลสารเคมี เครื่องแก้ว และคิดราคาค่าเสียหาย(เครื่องแก้ว) ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเคมีที่รับผิดชอบ
  11. จัดทำขั้นตอนวิธีใช้อย่างง่ายประจำเครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
  12. ช่วยงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาเคมีและคณะฯเช่น งานคุมสอบ ฯลฯ
  13. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก      :  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ

  1. สอบวิชาความรู้ทั่วไป
  2. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาความรู้ทั่วไป)
  3. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      :  ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015026 022015112
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :