รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนมนุษย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
 • เปิดรับสมัคร :
  10 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  27 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหาร ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์ระดับบริหาร ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
   หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารค่าตอบแทนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้  
  • มีความเป็นผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ทำงานเป็นทีม มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้การบริหารงานของรองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ และปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การบริหารเงินเดือนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงบริหารจัดการการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ  

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  กระบวนการคัดเลือก
  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดกรองผู้สมัครจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้นและคณะฯจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือก                                                                               
  2. การสอบคัดเลือก
      (1) นำเสนอแนวคิดตามขอบเขตที่กำหนด
      (2) ทดสอบบุคลิกภาพ
      (3) สอบสัมภาษณ์                   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440  บาท
   หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • Sport Center
  • รถบริการรับ-ส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :