รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • เปิดรับสมัคร :
  4 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  2. เพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)

  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และมีทักษะการพิมพ์และการใช้เครื่องมือสำนักงาน

  4. มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกด้าน สามารถทำงานตามปกติ และภายใต้ความกดดันได้ราบรื่น ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีจิตบริการสูง และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  5. หากมีประสบการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านธุรการ และงานด้านพัสดุ

  2. งานสนับสนุนการเรียนการสอน

  3. งานด้านฐานข้อมูลต่างๆ ของภาควิชาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  4. งานด้านการประสานงาน

  5. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของภาควิชา

  6. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน 1 วับ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      

  - คุณวุฒิ ปวช. : 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  - คุณวุฒิ ปวส. : 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :