รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทำความสะอาดห้องพักแพทย์ ทางเดินหน้าห้องพัก ระเบียง บันไดหน้า-หลัง แต่ละชั้นของอาคาร โดยการเก็บกวาด เช็ดถู รวมถึงห้องน้ำ กระจกมุ้งลวด คัดแยกขยะและดูแลความสะอาดเรียบร้อยโดยรวม
  • ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น นักศึกษาลืมกุญแจห้องพักเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มารับบริการและแก้ไขซ่อมแซมงานในหอพัก
  • อยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยหมุนเวียนตามเวลาที่ได้รับมอบหมายช่วงเวลา บ่าย
  • ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของผู้พักอาศัย และทรัพย์สินราชการ
  • ดูแลความเรียบร้อย ระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และลิฟท์
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
  • รับโทรศัพท์ตามผู้รับสาย ตามแพทย์เวร รับฝากข้อความ และรับฝากของ
  • รายงานผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่บริหารหอพัก เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับหอพักแพทย์
  • สำรวจ และตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำห้องพัก และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่สภาพดีใช้งานได้ หากมีปัญหาต้องรายงานเจ้าหน้าที่บริหารหอพัก เพื่อดำเนินการแก้ไข
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • คุณวุฒิ ม.3 , ม.6 เงินเดือน 8,690 บาท
  • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครด้วยตนเอง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :