รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด ล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  12 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  12 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  26 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่สมัคร
  3. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
  4. มีใจรักการบริการ
  5. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  2. ดูแล บำรุงรักษา และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  3. ล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ

  4. เตรียมอุจจาระสำหรับตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโปรโตซัวและหนอนพยาธิ

  5. เดินส่งสิ่งส่งตรวจและรับในรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งตรวจภาควิชาต่าง ๆ ภายในคณะ ฯ

  6.เดินส่งสิ่งส่งตรวจและรับใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งตรวจโรงพยาบาลใกล้เคียง

  7. เวียนเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ต่าง ๆ ภายในคณะ ฯ

  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์                     

  *คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

  ค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาท

  การรักษาพยาบาล สิทธิกองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการต่าง ๆ ของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ