รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • จำนวน :
  17 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  13 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดเตรียมยูนิตทำฟัน

  2. จัดเตรียมแฟ้มเวชระเบียน ฟิล์ม ทันตอุปกรณ์ และวัสดุให้พร้อมสำหรับการรักษา

  3. ต้อนรับ อำนวยความสะดวก และช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์

  4. ทำการนัด เลื่อนนัด พร้อมติดตามการรักษาของผู้ป่วย

  5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และช่วยทำซับพลายของคลินิกทันตกรรมพิเศษในวันพุธ

  6. ช่วยสอน แนะนำนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ในการฝึกภาคปฏิบัติคลินิก

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ :  9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  - ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) : 10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     
  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน)
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ฯลฯ

  *ความก้าวหน้าในสายงาน         มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ