รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (บริหารจัดการโครงการวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  25 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กุมภาพันธ์ 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  การประสานงานโครงการ การทำงานในองค์กรที่เกี่ยวกับงานวิจัย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์  บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการเศรษฐศาสตร์  ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานโครงการ โดยเฉพาะมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่เกี่ยวกับงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรอง)
  3. มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมได้  
  4. มีความรู้เรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สามารถจัดทำข้อมูล สรุปและรายงานผลได้
  5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. มีความสามารถในการรับฟังและสรุปประเด็นจากความคิดเห็นที่หลากหลาย
  7. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office เช่น word และ Excel) และภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี โดยหากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
  9. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
  10. สามารถเข้าปฎิบัติงานได้ทันที
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการ ประสานงานและติดตาม ความก้าวหน้า การส่งรายงานความก้าวหน้า การส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ การเบิกจ่ายเงินงวด และการแจ้งปิดของแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย
  2. ประสานงานและดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
  3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอก
  4. รวบรวมข้อมูล จัดทำระบบฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูล สรุปและรายงานผลข้อมูลที่สืบค้นได้
  5. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15000

 • หมายเหตุ :
  เพชรา เทพลิบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  141
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :