รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างประปา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยดูแลทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  4 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  4 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญในงานประปา เช่น การวางท่อและติดตั้งประปา ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ควบคุมเครื่องผลิตน้ำประปา
  2. ให้บริการด้านงานซ่อม แก้ไข ติดตั้ง และตรวจสอบ รวมถึงสร้างอุปกรณ์ ดัดแปลงวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
  3. บำรุงรักษาอุปกรณ์หลักของงานระบบอาคาร เพื่อให้วัสดุและอุปกรณ์ใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  4. มีความรู้ด้านงานระบบปรับอากาศชิลเลอร์เบื้องต้น
  5. มีความรู้ด้านงานระบบปรับอากาศแยกส่วนเบื้องต้น
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน       9,400  บาท
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  1,500  บาท

  สวัสดิการ :  ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี 
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ