รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักรังสีการแพทย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม งานรังสีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลรักษา ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านรังสีวินิจฉัย
  • ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ทางด้านรังสีวินิจฉัย
  • จัดท่าผู้ป่วย (Position) สำหรับการเอกซเรย์ หรือทำหัตถการส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย ตามใบสั่งแพทย์
  • ควบคุมการใช้ปริมาณ และการป้องกันอันตรายจากรังสีให้แก่ผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน
  • ตรวจสอบคุณภาพของการเอกซเรย์ก่อนส่งเข้าระบบ เพื่อให้รังสีแพทย์วินิจฉัย
  • ให้ข้อมูลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายทางรังสี
  • การติดต่อประสานงาน รังสีแพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำ QA, QC เครื่องมืออุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัย กรณีเครื่องขัดข้อง แจ้ง/รายงาน บริษัท หรือผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
  • จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจหัตถการทางรังสี เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และ สถิติผลงานด้านรังสี
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ 3 วัน 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090  บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท
  • เงินเพิ่มสหวิชาชีพ 1,000 บาท 
  • เงินค่าความเสี่ยง 1,500 บาท

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) Flexible Benefit
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี  (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสีเงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :