รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำกัด
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง-ชาย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีอายุไม่เกิน ๓๐ปี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานงานหน่วยต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณกรอบรายได้ / รายจ่ายแผนการลงทุนด้านงบลงทุน รวมทั้งผลผลิตทุกประเภทตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. จัดทำรายงานแผนการปฏิบัติและแผนงบประมาณกรอบรายได้ / รายจ่ายของ จำแนกตามแผนงาน / โครงการทุกประเภทตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลผลิตของวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงบประมาณรายได้ / รายจ่ายแผนการลงทุนด้านงบลงทุน รวมทั้งการนำเสนอต่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยฯ จัดทำเอกสารการจองงบประมาณ บันทึกข้อมูลในระบบ ERP และระบบที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
  4. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยฯ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ประกันสังคม

  2. ประกันสุขภาพกลุ่ม

  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4. ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130, 1131 หรือ 088-883-6847
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :