รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสื่อสารองค์กร งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  20 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ และแนบใบรับรองประสบการณ์การทำงาน
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์ โดยต้องมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ปรากฏอยู่ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ ความสามารถในด้านการเขียนข่าวและการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

         3.   มีความรู้ ความสามารถในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         4.   มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอลระบบ DSLA

         5.   มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/Internet/Socialต่างๆ /Photoshop/Illustrator หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน

         6.   หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ และแนบใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ
  2. ประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส่วนงาน
  3. ประสานงานและจัดทำสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
  4. วางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นระบบ
  5. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน
  6. วางแผนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสื่อมัลติมีเดีย
  7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือก :         สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :      ปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท                         

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401-1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ