รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการทั่วไป และการจัดการบริหารหลักสูตร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง วิทยฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด.8)
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ การใช้ Social media เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งภายในหรือนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  7. มีทักษะในการสื่อสาร ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. งานธุรการทั่วไป และการจัดการบริหารหลักสูตร
  2. งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  3. งานบริการการศึกษา
  4. งานเอกสารธุรการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเงิน และจัดซื้อจัดจ้าง
  5. งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก   

  :  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      :  คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000.- บาท

  สวัสดิการ             :  การรักษาพยาบาล(สิทธิประกันสังคม) ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2201-5026 , 0-2201-5550
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :