รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และสังคมสัมพันธ์ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สํานักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  29 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง วิทยฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด.8)
  3. หากมีประสบการณ์ทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  5. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทํารายงานประจําปีของคณะวิทยาศาสตร์ การจัดทําเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร การจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การออกแบบ และจัดทําคอมพิวเตอร์กราฟิก รวมถึงจัดทําสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพองค์กร การจัดทํา รวบรวม วิเคราะห์ แบบประเมินต่างๆ และงานสารบรรณและธุรการของงาน
  2. ปฏิบัติงานกี่ยวกับงานทางด้านสังคมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์จากการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และองค์ความรู้จากประสบการณ์การทํางานของบุคลากรไปช่วยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบต่างๆ
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก   

  :  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์โดยนำเสนอผลงานด้านสารสนเทศของตนเอง อย่างน้อย 1 เรื่อง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      :  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์   : ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2201-5026 , 0-2201-5037
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :