รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  21 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการจัดการ หรือผู้จบสาขาอื่นๆ แต่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น :กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการงานและเวลาได้ดี ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตรของศูนย์ฯ
  2. ประสานงานและบริหารจัดการโครงการอบรมต่างๆ ของศูนย์ฯ
  3. ดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของคณะฯ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ.ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้พื้นฐานด้านการศึกษา)
  2. สอบปฏิบัติ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,440 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :